Órganos de Goberno

Son órganos rectores da Confraría, a Xunta Xeral ou Asemblea, o Cabido ou Comisión Permanente e o Patrón Maior.

Xunta Xeral

É o órgano superior de goberno e decisión da Confraría na que están representados tódolos profesionais do sector afiliados á mesma. Actúa como órgano de control e fiscalización dos restantes órganos de goberno. Os acordos que adopte obrigan á totalidade dos afiliados.

Os seus membros elíxense por sufraxio universal, libre, igual, directo e segredo, por un período de catro anos.

Está presidida polo Patrón Maior, asistido polos Vicepatróns maiores e o Secretario.

Está composta por 24 membros, respetando a paridade entre traballadores e empresarios, tendo representación nela tódolos sectores da producción que integran a Confraría.

Cabido

É o órgano de goberno, xestión e administración da Confraría.

Os seus membros elíxense pola Xunta Xeral, respetando os principios de paridade e proporcionalidade nos mesmos términos previstos para aquela.

Está presidido polo Patrón Maior e composto por 10 vogais (dos que 2 son obligatoriamente os Vicepatróns Maiores 1º y 2º) y o Secretario.

Patrón Maior

É o órgano representativo da Confraría. Preside a Xunta Xeral e o Cabido. É elexido pola Xunta Xeral de entre os seus membros.


PATRÓN MAIOR
Agrupación Sector
D. JOSÉ BASILIO OTERO RODRÍGUEZ Empresarios Bajura
CABIDO
Cargo Membro Agrupación Sector
Vicepatrón Maior 1º D. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ FERNÁNDEZ Traballadores Baixura
Vicepatrón Maior 2º D. RAÚL CANOURA SALGUEIRO Empresarios Altura
Vogal D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Empresarios Altura
Vogal Dª ANA ISABEL LÓPEZ BASANTA Traballadores Altura
Vogal D. JOSÉ HILARIO LÓPEZ GONZÁLEZ Traballadores Altura
Vogal D. MIGUEL FERNÁNDEZ TROBO Traballadores Altura
Vogal D. RAMÓN JOSÉ PERNAS RÍO Traballadores Altura
Vogal D. CÉSAR PIÑEIROA VÁZQUEZ Empresarios Baixura
Vogal Dª CONSUELO LOZANO VEIGA Empresarios Baixura
Vogal D. JOSÉ ÁNGEL COUTO MOREDA Empresarios Baixura
Secretaria Dª BELÉN LÓPEZ CAYÓN
XUNTA XERAL
Cargo Membro Agrupación Sector
Vicepatrón Maior 1º D. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ FERNÁNDEZ Traballadores Baixura
Vicepatrón Maior 2º D. RAÚL CANOURA SALGUEIRO Empresarios Altura
Vogal D. ÁNGEL FERNÁNDEZ VÉQUEZ Empresarios Altura
Vogal D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ABAD Empresarios Altura
Vogal D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Empresarios Altura
Vogal D. RAMÓN JOSÉ FANEGO FERNÁNDEZ Empresarios Altura
Vogal D. REGINO BASANTA GARCÍA Empresarios Altura
Vogal Dª ANA ISABEL LÓPEZ BASANTA Trabajadores Altura
Vogal D. ANTONIO PRADO PERNAS Traballadores Altura
Vogal D. CARLOS BASANTA FERNÁNDEZ Traballadores Altura
Vogal D. JOSÉ HILARIO LÓPEZ GONZÁLEZ Traballadores Altura
Vogal D. JOSÉ MÍGUEZ CANOURA Traballadores Altura
Vogal D. MARCOS DÍAZ QUELLE Traballadores Altura
Vogal D. MIGUEL FERNÁNDEZ TROBO Traballadores Altura
Vogal D. RAMÓN CASARIEGO MARTÍNEZ Traballadores Altura
Vogal D. RAMÓN JOSÉ PERNAS RÍO Traballadores Altura
Vogal D. CÉSAR PIÑEIROA VÁZQUEZ Empresarios Baixura
Vogal Dª CONSUELO LOZANO VEIGA Empresarios Baixura
Vogal D. EDUARDO DOMÍNGUEZ LESTAO Empresarios Baixura
Vogal D. JOSÉ ÁNGEL COUTO MOREDA Empresarios Baixura
Vogal D. JOSÉ ANTONIO REY LESTEGÁS Empresarios Baixura
Vogal D. BASILIO ALONSO PENA Traballadores Baixura
Vogal D. RAMÓN DOMÍNGUEZ LESTAO Traballadores Baixura
Vogal D. TOMÁS JOSÉ ALONSO LOZANO Traballadores Baixura
Secretaria Dª BELÉN LÓPEZ CAYÓN

 

 

 

 

 

 

840364 visitas
Colaboradores Cofradíaa