Cursos

A Confraría de Pescadores de Burela é unha corporación de dereito público, sen ánimo de lucro, dotada de personalidade xurídica e capacidade de obrar, para o cumprimento dos fins e o exercicio das funcións que lle están encomendadas.

Unha das funcións da Confraría segundo o artigo 4º dos Estatutos é:

-Promover actividades de formación dos profesionais nas actividades referidas á pesca

Anualmente a Cofraría ven desenrolando os seguintes cursos subvencionados nun 100% pola Xunta de Galicia:

-Mariñeiro Pescador

-Formación Básica (este curso e o de Mariñeiro Pescador son obrigatorios para poder traballar nos buques pesqueiros)

-Patrón Costeiro Polivalente (Sección de Ponte e Común e Sección de Máquinas)


 

 

821346 visitas
Colaboradores Cofradíaa