Prevención de Riscos Laborais

Todo barco e empresa debe ter unha persoa responsable da prevención de riscos:

-O curso de 30 horas capacita para exercer de delegado de Prevención de Riescos Laborais (PRL)

-O curso de 50 horas é preciso nas profesións que desenvolven actividades debaixo da auga, e recomendados para os subsectores con maior perigosidade

Os contidos dos cursos de PRL incluirán os mínimos esixidos para exercer as funcións de avaliación de riscos e o desenvolvemento da actividade preventiva a nivel básico (Real Decreto 39/1997, anexo IV)

Os cursos de PRL de 50 horas están dirixidos ós profesionais do sector que realizan actividades en inmersión debaixo da auga (anexo I del Real Decreto 39/1997); isto atañe ós recolectores de recursos específicos. Aínda que non son obrigatorios para outros colectivos como os recolectores de percebe, dada a peligrosidade desta actividade, resultan cursos máis completos e recomendables


821332 visitas
Colaboradores Cofradíaa